สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มุ่งเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ โดยได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อตั้ง และได้กำหนดให้การประชุมในปี 2549 เป็นการประชุมโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 1 สำหรับปี 2557 นี้ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ กำหนดจัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ขึ้น ว่าด้วยเรื่อง “โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” ในวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม


การจัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 นี้ มุ่งหวังเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร แพทย์ พยาบาล นักวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร ครู บุคลากรด้านสุขภาพ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย อาทิ การบรรยายพิเศษ การอภิปราย การนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบปากเปล่า และโปสเตอร์ นอกจากสาระสำคัญด้านวิชาการแล้ว ยังมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายควบคู่ไปกับโภชนการที่ดี การประชุมครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน เช่นทุกปี

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ จึงขอเชิญชวนท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้

 

สำนักงานเลขานุการการประชุม


postcard