ด้วยสำนึกในพระมหากุรณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งในประเทศ และโครงการร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในถิ่นทุรกันดาน สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ขึ้น ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โภชนาการดีถ้วนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ” ในวันที่ 21-23 ตุลาคม 2558 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมในวันที่ 21 ตุลาคม 2558

การจัดการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร แพทย์ พยาบาล นักวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร ครู บุคลากรด้านสุขภาพ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ตัวอย่างการบรรยายพิเศษและการอภิปรายกลุ่มในการประชุมครั้งนี้ เช่น
 • + ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ:
     - การพัฒนาโภชนาการเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

     - การควบคุมการขาดสารไอโอดีน

     - โครงการเด็กไทยแก้มใส
 • + อาหารไทยไปไกลทั่วโลก
 • + โภชนาการและการแสดงออกทางพันธุกรรม
 • + ผักผลไม้ จากภูมิปัญญาไทยสู่งานวิจัยโลก
 • + ภาวะแพ้อาหาร
 • + ประเด็นท้าทายอาหารบริเวณบาทวิถี
 • + ประเด็นร้อน หวาน มัน เค็ม

นอกจากนี้ยังมีการประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบปากเปล่า และโปสเตอร์ กิจกรรมเพื่อสุขภาพต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีโภชนาการดีสำหรับทุกวัย และนิทรรศการผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมมากกว่า 2,000 คน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมนิทรรศการมากกว่า 1,000 คน/วัน

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ จึงขอเชิญท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้