การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558


ตัวอย่างการบรรยายพิเศษและการอภิปรายกลุ่ม ที่น่าสนใจ

  • - โภชนบูรณาการสืบสานปณิธานสู่สากล 
  • - สถานการณ์อาหารและโภชนาการในปัจจุบัน 
  • - ถ่ายทอดประสบการณ์จากโครงการด้านอาหารและโภชนาการ 
  • - โภชนาการกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
  • - อาหารกับพันธุกรรม
  • - อาหารกับโรคภูมิแพ้
  • - อาหารสุขภาพจากภูมิปัญญาไทยสู่สากล
  • - การสื่อสารด้านโภชนาการในยุคดิจิตอล

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ

นิทรรศการผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ

การประกวดผลงานทางวิชาการ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน